Thư mời chào giá số 375 ngày 22/03/2023

Về việc mời chào giá chỉ định đơn vị tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính